©2014-2018, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHỤC HÒA
Địa chỉ: Thị trấn Hoà Thuận, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0263.509.366